MIESZKANIE


DLA CIEBIE

 

Widzewskie TBS w latach 1998-2017 wybudowało i przekazało do eksploatacji 33 budynki wielorodzinne o 1 305 mieszkaniach. Inwestycje mieszkaniowe zrealizowano na osiedlu Janów Zachód w rejonie ulic Jagienki i Billewiczówny, przy ul. Nowej, Wodnej i Wysokiej, w śródmieściu miasta przy ul. Nawrot oraz ul. Kaliskiej.

Mieszkania oddawane są w pełnym wykończeniu i wyposażone w tzw. biały montaż oraz urządzenia pomiarowe zużycia wody i energii cieplnej.

Beznazwy 5

al. Piłsudskiego 150/152

92-230 Łódź

tel. (0-42) 674-26-77

Widzewskie TBS Spółka z o.o. realizując społeczny program budownictwa czynszowego w Łodzi działa w oparciu o ustawę z dnia
26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego regulującej funkcjonowanie kas mieszkaniowych, Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz towarzystw budownictwa społecznego. Inne zasady nie objęte przepisami niniejszej ustawy sankcjonują przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Przedmiotem działania Towarzystwa jest między innymi:

 • budowanie domów czynszowych i ich eksploatacja na zasadach najmu,
 • wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Towarzystwa,
 • sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych
 • świadczenie usług inwestycyjnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej,
 • budowa budynków i lokali użyteczności publicznej związanych z funkcjonowaniem zespołu osiedla mieszkaniowego.

Zapraszamy do udziału w programie.

 

WARUNKI UZYSKANIA LOKALU CZYNSZOWEGO


PRZYSZŁY NAJEMCA :

 • W dniu objęcia lokalu nie może posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego (własnego, komunalnego, spółdzielczego, w budynku prywatnym) w tej samej miejscowości, chyba że zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów towarzystwa.
 • Powinien:
  • W przypadku wynajmowania lokalu komunalnego zdać ten lokal.
  • Partycypować w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w zadeklarowanej wysokości ( kwota partycypacji max 30 % kosztów budowy ).
 • Osiąga dochody w wysokości nie przekraczającej dochodu maksymalnego określonego w kolumnie nr 3.
 • Wpłaca kaucję zabezpieczającą w wysokości 12-krotności czynszu za dany lokal, obliczoną wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu (tab. kolumna nr 5).

 

Wnioski o przydział mieszkania czynszowego rozpatrywane są przez komisję powołaną uchwałą Zgromadzenia Wspólników. W skład komisji wchodzą Przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi delegowani przez Właściciela Spółki i przedstawiciele Widzewskiego TBS Sp. z o.o.
Istnieje możliwość realizacji książeczki mieszkaniowej pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w ustawie z dnia 27.07.2002 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. Nr 127 poz. 1090).