DZIAŁ EKSPLOATACJI

ZAKRES  SPRAW  ZAŁATWIANYCH  W  DZIALE  EKSPLOATACJI

 1. Prowadzenie ewidencji i dokumentacji:
  • nieruchomości stanowiących własność Spółki,
  • wspólnot mieszkaniowych zarządzanych na podstawie zawartych umów o zarządzanie,
  • lokali czynszowych i własnościowych oraz miejsc postojowych.
 2. Prowadzenie spraw związanych ze stanem prawnym nieruchomości.
 3. Całokształt spraw związanych z zasiedlaniem i zwalnianiem lokali mieszkalnych i użytkowych:
  • sporządzanie umów najmu,
  • weryfikacja dokumentacji osób ubiegających się o zawarcie ww. umów,
  • naliczanie i zwrot kaucji i partycypacji,
  • sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych i protokołów wymiarowych lokali,
  • rozliczenia finansowe za urządzenia znajdujące się w zdawanym lokalu.
 4. Całokształt spraw związanych z wynajmowaniem garaży i miejsc parkingowych ( m.in. sporządzanie umów najmu, naliczanie i zwrot kaucji).
 5. Prowadzenie ewidencji opłat czynszowych i eksploatacyjnych.
 6. Naliczanie należności czynszowych i eksploatacyjnych.
 7. Wprowadzanie zmian dotyczących nowych właścicieli i najemców, ilości osób zamieszkujących w lokalu, norm zużycia wody itp.
 8. Informowanie najemców i właścicieli o każdorazowej zmianie opłat za lokal.
 9. Wydawanie książeczek opłat czynszowych.
 10. Generowanie i wydawanie indywidualnego hasła dostępu w ramach programu "Web@Lokator", umożliwiającego wgląd do konta finansowego lokalu za pośrednictwem internetu.
 11. Sporządzanie wniosków na dodatek mieszkaniowy.
 12. Rejestrowanie wpłat na kontach lokali.
 13. Udzielanie informacji o stanie należności na kontach najemców i właścicieli, analiza sald zaległości, nadpłat oraz wyjaśnianie przyczyn ich powstawania.
 14. Wystawianie faktur z tytułu opłat czynszowych i eksploatacyjnych.
 15. Comiesięczne wystawianie dokumentów sprzedaży dla potrzeb księgowości Spółki i Wspólnot Mieszkaniowych.
 16. Rozliczanie zaliczek na koszty zarządu.
 17. Rozliczanie kosztów zużycia zimnej, energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody.
 18. Ewidencjonowanie wodomierzy oraz nadzór nad ich legalizacją, przyjmowanie stanów wodomierzy, udzielanie informacji o legalizacji lub wymianie wodomierzy.
 19. Współpraca z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji - sprawdzanie faktur dot. zużycia zimnej wody i odprowadzenia ścieków na poszczególnych budynkach lub nieruchomościach.
 20. Uczestnictwo w przeprowadzanych eksmisjach z lokali mieszkalnych i użytkowych.
 21. Sporządzanie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczących zarządzanych nieruchomości.
 22. Sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczącej zasobu własnego WTBS.
 23. Udzielanie informacji w sprawie warunków i możliwości uzyskania lokalu czynszowego w WTBS, przyjmowanie i rejestracja wniosków.
 24. Sporządzanie list dla Komisji Mieszkaniowej rozpatrującej wnioski o przydział mieszkania czynszowego w WTBS.
 25. Przygotowywanie materiałów oraz udzielanie informacji odnośnie możliwości wykupu lokalu.
 26. Sporządzanie list obecności właścicieli i list do głosowania na zebrania wspólnot mieszkaniowych.
 27. Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji kierowanej do Działu Eksploatacji.
 28. Prowadzenie korespondencji z najemcami i właścicielami lokali, osobami lub instytucjami w zakresie jw.
 29. Sporządzanie sprawozdań i informacji nt. mieszkalnictwa w zarządzanych zasobach.