Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności Banku Gospodarstwa Krajowego dla nw. nieruchomości:

L.p.

Nieruchomość

Nr KW

Nr działki/obręb

TERMIN WYKONANIA

1

Blok 5ABCD                      ul. Jagienki 21-27

LD1M/00155252/6

142/156;

obręb W-34

30.09.2018

2

Blok 4B, 4CD                     ul. Jagienki 17, 19

LD1M/00155230/6

142/155;

obręb W-34

30.09.2018

3

Blok 3AB, 4A                    ul. Jagienki 11, 15

LD1M/132069/9

170/1;

obręb W-34

30.09.2018

4

Blok 5E                              ul. Jagienki 29

LD1M/00132076/1

142/131;

obręb W-34

30.09.2018

5

Blok 3CD                            ul. Jagienki 9

LD1M/00143048/6

142/154;

obręb W-34

30.09.2018

6

Blok 1                                 ul. Jagienki 3

LD1M/00155225/8

142/114;

obręb W-34

30.11.2018

7

Blok 2ABCDEF                   ul. Jagienki 5/7

LD1M/00155224/1

142/153;

obręb W-34

30.11.2018

8

Budynek mieszkalny                   ul. Nowa 40/44

LD1M/00090929/9

318/2; 317/1;

obręb W-24

30.11.2018

9

Budynek mieszkalny                   ul. Nawrot 14

LD1M/0097186/7

263/1;

obręb S-6

30.11.2018

10

Budynek mieszkalny                   ul. Nawrot 18/20

LD1M/00002000/8

282; 283/2;

Obręb S-6

30.11.2018

11

Budynek mieszkalny                   ul. Nawrot 28

LD1M/00103812/1

287;

obręb S-6

30.11.2018

12

Blok 10                                ul. Billewiczówny 8

LD1M/00170549/6

142/123;

obręb W-34

30.11.2018

13

Budynek mieszkalny                   ul. Nawrot 24

LD1M/00103811/4

285;

obręb S-6

30.11.2018

14

Budynek mieszkalny                   ul. Nawrot 22/22A

LD1M/00086153/7

283/1; 284/1;

obręb S-6

30.11.2018

15

Drogi dojazdowe przy bl. 5C, 5E, 5A, 4CD, 4A, 3AB  ul. Jagienki              

LD1M/132075/4

170/2; 142/126; 142/129;

obręb W-34

30.09.2018

16

Drogi dojazdowe przy    bl. 1 i 2   ul. Jagienki 3; 5/7            

LD1M/00155227/2

142/113; 142/117; 142/120;

obręb W-34

30.11.2018

 

 1. Operat szacunkowy musi być opracowany przez rzeczoznawcę majątkowego z uprawnieniami, który jednocześnie jest wpisany na listę rzeczoznawców akceptowanych przez bank przy zachowaniu wytycznych Banku Gospodarstwa Krajowego stanowiących załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 2. Do każdego sporządzonego operatu szacunkowego należy załączyć podpisane oświadczenie rzeczoznawcy majątkowego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 3. Dla każdej nieruchomości 1-16 ujętej w tabeli Wykonawca sporządzi operat szacunkowy w dwóch egzemplarzach.
 4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający posiada dla w/w nieruchomości inwentaryzacje lokali mieszkalnych oraz dokumentację techniczną, która zostanie udostępniona Wykonawcy.
 6. Zamawiający zastrzega, iż może w każdej chwili zakończyć postępowanie konkursowe bez wyłonienia Wykonawcy i podania przyczyny. Oferty złożone w postępowaniu zakończonym bez wyłonienia Wykonawcy zostaną zniszczone.

Opis  sposobu  przygotowania i złożenia ofert

 1. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej.
 2. Zamawiający wymaga, aby dokumenty stanowiące ofertę były umieszczone w zaklejonej kopercie oznaczonej napisem :

<NAZWA WYKONAWCY  I JEGO ADRES > Z DOPISKIEM 

Oferta na operaty szacunkowe dla WTBS Sp. z o.o. 

 1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Al. Piłsudskiego 150/152, 92-230 Łódź, pokój nr 211  w nieprzekraczalnym terminie  do dnia  18.06.2018 do  godz.  10.00
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2018 o godz. 14.00-  w  Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego, Al. Piłsudskiego 150/152, 92-230 Łódź, pokój nr 140.
 3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 4. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu rozumianego, jak wynika to z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, tj. cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia wynikające z dokumentacji, jak również w niej nie ujęte w sposób jednoznaczny, a bez których nie można zrealizować przedmiotu zamówienia.
 5. Cenę oferty należy podać w rozbiciu na dwa etapy:

Etap I – operaty szacunkowe opracowywane  do 30.09.2018r.

Etap II – operaty szacunkowe opracowywane do 30.11.2018r.

Powyższe etapy stanowić będą podstawę płatności za wykonaną usługę.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Widzewskie TBS Sp. z o.o.,  Łódź, ul. Piłsudskiego 150/152 telefony: 42 6749378  email:, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  faks: 426749398

 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 • Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; 

 • Odbiorcami danych są:

wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

 • Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora

 • Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • Przysługuje Pani/ Panu skarga do organu nadzorczego

ZAŁĄCZNIKI  DO  OGŁOSZENIA :

Załącznik Nr 1 – Wytyczne dla rzeczoznawców majątkowych w zakresie sporządzania operatu szacunkowego nieruchomości proponowanych na przyjęcie lub stanowiących zabezpieczenie wierzytelności BGK

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie rzeczoznawcy majątkowego

Otwarcie ofert

Wybór oferenta