Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg na:

budowę węzła centralnego ogrzewania oraz cieplej wody użytkowej wraz z adaptacją pomieszczenia wc dla potrzeb węzła cieplnego oraz wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeby węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Piłsudskiego 112 w Łodzi  w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, montażu podzielników kosztów oraz wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Piłsudskiego 112 w Łodzi

Numer ogłoszenia: Ogłoszenie nr 542097-N-2018 z dnia 2018-04-09 r.

ogłoszony przez

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 150/152

92-230 Łódź

Dokumenty:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Załącznik nr 8 - program funkcjonalno - użytkowy
  4. Załącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR)
  5. Załącznik nr 10 - projekt budowlano – wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania
  6. Załącznik nr 11 - projekt budowlano- wykonawczy instalacji ciepłej wody użytkowej
  7. Załącznik nr 12 - umowa o przyłączenie do sieci ciepłowniczej nr. 127/2017 z dn. 28.09.2017 r.
  8. Załącznik nr 13 - warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej nr. 364/17
  9. Załącznik nr 14 - kosztorys nakładczy instalacji centralnego ogrzewania

Informacja z otwarcia ofert

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej z otwarcia ofert

Wybór oferty