PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ ZLOKALIZOWANEJ W ŁODZI PRZY ULICY NAWROT 34

  1. Firma, siedziba spółki, adres spółki i prowadzącego przetarg:

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  z siedzibą przy Al. Piłsudskiego 150/152 w Łodzi, ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Nawrot 34 opisanej w punkcie 4 za kwotę netto nie niższą niż 2 500 000,00 zł.

  1. 2. Termin i miejsce prowadzenia przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 6 listopada 2019 roku w siedzibie Spółki przy Al. Piłsudskiego 150/152 w Łodzi pokój nr 140 o godzinie 10:00

  1. 3. Termin, w którym można obejrzeć sprzedawaną nieruchomość:

Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu za Sprzedającym pod numerem telefonu 695 523 673. 

  1. 4. Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w centrum Łodzi przy ul. Nawrot 34 na działce  nr 290 w obrębie S-06
o powierzchni 1998,0 m2 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00190482/4.

Północna granica działki przylega bezpośrednio do Parku im. H. Sienkiewicza z okazałym drzewostanem a południowa granica przylega bezpośrednio do ulicy Nawrot.  Nieruchomość jest oddalona od głównej ulicy – Piotrkowskiej w osi północ- południe o   0,5 km  a od Urzędu Miasta Łodzi znajdującego się na ul. Piotrkowskiej o ok.~ 0,7 km   , natomiast od głównej ulicy w osi wschód–zachód - al. Mickiewicza jest oddalona o 0,3 km.

Na działce przy ul. Nawrot 34 znajduje się kamienica z początku XX wieku umieszczona w gminnej ewidencji  zabytków.  Na rewitalizację ww. obiektu posiadamy projekt budowlany  i wykonawczy 
z 2012 roku z aktualnym pozwoleniem na budowę (pozwolenie nr DAR-UA-I.1641.2012  z dnia 27 listopada 2012).

  1. 5. Cena wywoławcza, wysokość wadium i postąpienia, termin i sposób wniesienia wadium:

Cena wywoławcza –2 500 000,00 zł ( słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych ) + podatek VAT w wysokości : 239 000,00 ( słownie złotych: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy) czyli brutto:
2 739 000,00
(słownie złotych: dwa miliony siedemset trzydzieści dziewięć  tysięcy złotych). 

Wadium wynosi – 200 000,00 zł, (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Postąpienie minimalne – 50 000,00 zł, (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu,  przelewem na konto Spółki w Banku PKO BP S.A. nr konta: 67 1020 3378 0000 1902 0011 0510 najpóźniej do dnia  5 listopada  2019 roku do godziny 15:00.

Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku Spółki podanego jw.

W dniu licytacji należy okazać prowadzącemu licytację oryginał dowodu wpłaty wadium.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi za cenę uzyskaną w przetargu, nie niższą niż cena wywoławcza.

  1. 6. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym, związanie ofertą:

Zainteresowanym uczestnictwem w przetargu zobowiązani są wpisać się na listę uczestników
w siedzibie Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Łodzi                                            Al. Piłsudskiego 150/152 – do dnia 6 listopada  2019 roku do godz. 9:30. Szczegóły uczestnictwa znajdują się w warunkach przetargu stanowiących załącznik do ogłoszenia.

  1. 7. Pouczenia:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Nabywca, który w terminach wskazanych przez sprzedającego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia, w tym przypadku wadium przepada na rzecz sprzedającego.

  1. 8. Informacje dodatkowe:

Szczegółowe Informacje dotyczące nieruchomości takie jak:

- informacja inwestycyjna;

- decyzja o warunkach zabudowy;

- decyzja o pozwoleniu na budowę;

- ekspertyza budowlana z 2016r.:

- dokumentacja budowlana – projekt budowlany;

- dokumentacja budowlana – projekt wykonawczy;

- wizualizacje

udostępnione są pod linkiem:  

http://www.wtbs.pl/ 

http://www.wtbs.pl/pliki/Nawrot34.rar

http://www.wtbs.pl/pliki/EKSPERTYZABUDOWLANAZ2018RNAWROT34.7z

WARUNKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANEJ W ŁODZI PRZY UL. NAWROT 34